Monitoring upadłości i restrukturyzacji MSiG i KRZ na nowych zasadach (2023) (2023)

1 stycznia 2023 r

·

przewodnik

Od 1 grudnia 2021 r. ogłoszenia o postępowaniu upadłościowym i naprawczym będą publikowane w sądach, w Monitorze Gospodarczym oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników. Jak sprawdzić niewypłacalność firmy lub osoby fizycznej z dwóch źródeł i gdzie znaleźć informacje o poszczególnych procesach?

Kto powinien obserwować upadłości i reorganizacje firm i konsumentów?

Odpowiedź jest prosta: informacją o upadłości i reorganizacji powinni interesować się wszyscy uczestnicy gospodarki, którym na niej zależyUnikaj zatorów płatniczych i problemów ze ściąganiem należnościOd niewypłacalnych kontrahentów.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, każdy przedsiębiorca zazwyczaj współpracuje z co najmniej kilkoma różnymi klientami jednocześnie. Jeśli któreś z nich wpadnie w kłopoty finansowe i będzie do tego zmuszoneogłosić upadłośćAlbo przeprowadzić restrukturyzację, trzeba działać szybko, aby nie stracić szansy na odzyskanie choć części zadłużenia.

ważny dzień

Jeżeli jeden z naszych kontrahentów stanie się niewypłacalny, od dnia ogłoszenia wyroku sądu upadłościowegomamy 30 dni Nasze zawiadomienie o roszczeniachpowiernikom wymienionym w programie.

A to nie koniec, bo po sporządzeniu przez syndyka listy wierzytelności może się okazać, że nasze wierzytelności nie zostaną uwzględnione. W tym przypadku od dnia opublikowania ogłoszenia o sporządzeniu i przedłożeniu listy Rzecznikowi SędziówBędziemy mieli 14 dni na złożenie sprzeciwu

Sprawa jest prostsza, jeśli nasz Klient podejmie próbę odzyskania płynności finansowej w drodze jednej z dostępnych procedur restrukturyzacyjnych. Listę wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym ustala nadzorca sądowy lub zarządca na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu dłużnika, a nie za zawiadomieniem wierzycieli.

Musimy jednak trzymać rękę na pulsie, bo podobnie jak w postępowaniu upadłościowym, nasze wierzytelności obarczone są ryzykiem przeoczenia na etapie sporządzania listy. Jeśli tak się stanie,Możemy zgłosić sprzeciw w ciągu 14 dniLiczy się ją od dnia ogłoszenia ogłoszenia o sporządzeniu listy wierzytelności.

Informacje o powyższych wydarzeniach publikowane są obecnie w dwóch miejscach: Monitorze Sądowym i Gospodarczym orazKrajowy Rejestr Dłużników. W dalszej części tego artykułu szczegółowo omówimy, jak korzystać z tych dwóch źródeł.

Dodatkowe obowiązki Banku

Z punktu widzenia banków prowadzących rachunki niewypłacalnych dłużników szczególnie istotne jest ciągłe monitorowanie ogłoszeń o upadłościach przedsiębiorstw i konsumentów.

Po pierwsze, zgodnie z art. 178 sekund. Artykuł 5 Kodeksu upadłościowego stanowi, że po ogłoszeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości bank, w którym upadły prowadzi rachunek bankowy, sejf lub skrytkę, zawiadamia o tym syndyka. Po drugie, po ogłoszeniu upadłości dłużnik traci prawo do zarządu majątkiem masy upadłości. Bank jest narażony na ryzyko, gdyż może uwzględnić także środki dostępne na posiadanych przez siebie rachunkach bankowychRyzyko odpowiedzialności na skutek wyczerpania masy upadłościJeśli w terminie nie zablokują możliwości korzystania z tych kont.

Mając na uwadze niespójną praktykę w tym zakresie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał w dniu 3 sierpnia 2021 r. propozycję, zgodnie z którą banki, oddziały instytucji kredytowych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,powinno być aktualne Śledź Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz Krajowy Rejestr DługówZgodnie z ogłoszeniem posiadacze rachunków prowadzonych przez te instytucje ogłaszają upadłość, a rachunki są natychmiast blokowane.

Monitoring upadłości i restrukturyzacji MSiG i KRZ na nowych zasadach (2023) (1)

Źródło: Komunikat UKNF z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zamrożenia rachunków bankowych konsumentów w przypadku ogłoszenia upadłości

Jak sprawdzić niewypłacalność spółki lub osoby fizycznej w Państwowym Rejestrze Dłużników?

Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRZ) to system teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości, w którym prowadzone są wszystkie sprawy upadłościowe i naprawcze wszczęte po 1 grudnia 2021 roku. Ogłoszenia o takich postępowaniach publikowane są wyłącznie w tym rejestrze, co oznacza, że: nie znajdziemy ich w Obserwatorze Sądowym i Gospodarczym.

Ogłoszenia o upadłości i reorganizacji w Krajowym Rejestrze Dłużników można przeglądać na dwa sposoby:

Monitoring upadłości i restrukturyzacji MSiG i KRZ na nowych zasadach (2023) (2)

Źródło: krz.ms.gov.pl

W pierwszym przypadku musimy najpierw znaleźć postępowanie dotyczące interesującego nas podmiotu lub osoby. Możemy tego dokonać wpisując w wyszukiwarkę numer sprawy (jeśli go znamy) lub identyfikując upadłego dłużnika.

Podmioty niebędące osobami fizycznymi (np. spółki z oo) można wyszukiwać po nazwie, numerze NIP lub KRS. Szukając osoby fizycznej, powinniśmy wpisać w wyszukiwarkę jej imię i nazwisko lub numer PESEL, natomiast jeżeli szukamy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, powinniśmy wpisać firmę i numer NIP. Kiedy już znajdziemy właściwą procedurę, możemy przejrzeć wszystkie dotychczas wydane zawiadomienia w konkretnej sprawie.

Monitoring upadłości i restrukturyzacji MSiG i KRZ na nowych zasadach (2023) (3)

Źródło: krz.ms.gov.pl

Jeśli chcemy poszukać ogłoszeń o wybranych zdarzeniach (np. tylko decyzji o ogłoszeniu upadłości), warto skorzystać z tablicy ogłoszeń w KRZ. Możemy tutaj zastosować te same parametry wyszukiwania, co w wyszukiwarce i ograniczyć wyniki do ogłoszeń, które zostały zamieszczone w określonym przez nas okresie.

Monitoring upadłości i restrukturyzacji KRZ

Jak wskazano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, obserwowanie nowych ogłoszeń o upadłości i restrukturyzacji w Państwowym Rejestrze Dłużników wymaga codziennego sprawdzania ich na stronie internetowej rejestru. Choć wyszukiwarka KRZ jest dość prosta w obsłudze, samodzielne wyszukiwanie informacji na temat wielu monitorowanych podmiotów lub osób wymaga czasu.

Możesz zaoszczędzić czas, używającLista upadłości MGBI. zawiera bazę danych listWszelkie ogłoszenia o upadłości i reorganizacji publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Państwowym Rejestrze Dłużników. Podobnie jak biuletyny MSiG, także biuletyny KRZ można pobrać z tej bazy w postaci plików w formacie Excel, CSV lub XML.

Krajowy Rejestr Długów - API?

Uruchomienie Krajowego Rejestru Długów z pewnością usprawni prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych oraz ułatwi wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji o ich przebiegu. Jednakże powodzenie tego przedsięwzięcia będzie w dużej mierze zależeć od tego, kiedy Departament Sprawiedliwości zdecyduje się na udostępnienie interfejsu programistycznego (API) umożliwiającego komunikację zkritzZewnętrzne systemy i programy wykorzystywane przez poszczególnych uczestników Programu.

Obecnie (stan na styczeń 2023 r.)Krajowy Rejestr Długów nadal nie posiada publicznie dostępnego API, co zmusza sądy, doradców restrukturyzacyjnych i wierzycieli do ręcznego wykonywania wszelkich operacji związanych z obsługą poszczególnych spraw w serwisie. Dla podmiotów prowadzących setki postępowań jednocześnie może to oznaczać oddelegowanie lub nawet kilku pracowników do obsługi procesów.

Może minąć trochę czasu, zanim pojawi się API umożliwiające wprowadzanie dokumentów i innych informacji do rejestru. Jeżeli jednak Krajowy Rejestr Długów będzie jedynie źródłem danych dla postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w nowym modelu, toOgłoszenie o dostępie do KRZ poprzez APImożna uzyskać za pomocąlista upadłości Następnie. Interfejs programowy serwisu umożliwia już wyszukiwanie i pobieranie całej treści biuletynów publikowanych na bieżąco w nowym rejestrze.

Uzyskaj więcej informacji na temat Listy Upadłości

Jak sprawdzić upadłość firmy lub osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

Ogłoszenia dotyczące spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wszczętych przed 1 grudnia 2021 r. będą w dalszym ciągu publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (w skrócie MSiG). Jest dziennikiem urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości i publikuje także m.in. biuletyny kancelarii prawnych handlowych, biuletyny wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego czy wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego.

MSiG jest codziennie dystrybuowany w formie pliku PDF na stronie internetowej E-MS-Portalu (ems.ms.gov.pl). Dokumenty te mają setki stron, więc często będziesz musiał skorzystać z wyszukiwarki wbudowanej w program odczytujący pliki PDF, aby znaleźć interesujące Cię ogłoszenia.

Monitoring upadłości i restrukturyzacji MSiG i KRZ na nowych zasadach (2023) (4)

Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, nr 232/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zawiadomienia dotyczące niewypłacalnych dłużników publikowane są w dwóch rozdziałach MSiG:

  • trzy. Zawiadomienie wymagane przez prawo upadłościowe
  • Dziewięć. Zawiadomienie wymagane ustawą restrukturyzacyjną

W tytule ogłoszeń dotyczących podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym podawany jest ich numer KRS. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG wystarczy imię i nazwisko oraz firma, którą prowadzą. W niektórych ogłoszeniach dodatkowo publikowany jest numer NIP osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jednak nie jest to wymóg. Konsumentom łatwiej zbankrutować. W takim przypadku możemy wyszukać w MSiG interesujące nas ogłoszenie na podstawie nazwiska upadłego lub jego numeru PESEL.

Ręczne przeszukiwania sądów i monitoring ekonomiczny nie stanowią problemu, jeśli śledzimy postępy sporów przeciwko wielu osobom lub podmiotom. Im więcej niewypłacalnych dłużników mamy na naszej liście, tym więcej pracy zajmie cały proces, a pamiętajmy, że to samo musimy robić codziennie po każdym nowym numerze naszego czasopisma.

Monitoring Sądowy i Gospodarczy w Excelu i API

Wraz ze wzrostem liczby obserwowanych wykonawców rośnie popytAutomatyzacja procesu monitorowania postępowań upadłościowych i naprawczych. w banku,agencja windykacyjnaZ drugiej strony duże przedsiębiorstwa często mają dziesiątki tysięcy pozycji na swoich aktywnych listach klientów.

Jak prześledzić upadłość i reorganizację dużej liczby monitorowanych dłużników w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? W tym wypadku warto skorzystaćlista upadłości Następnie

Lista zawieraUstrukturyzowana treść wszystkich ogłoszeń o upadłości i reorganizacjiOgłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (po 1 stycznia 2001 r.) oraz Państwowym Rejestrze Dłużników (po 1 grudnia 2021 r.). Dane odczytane z treści tekstu reklamy z tych dwóch źródełMożna pobrać jako plik Excel, CSV lub XMLlub przezinterfejs programistyczny (API)Dzięki temu można je łatwo zaimportować do istniejących systemów informatycznych.

Dodatkową funkcjonalnością udostępnianą w ramach tej usługi jestMożliwość otrzymywania powiadomień e-mailNowe ogłoszenia o dłużnikach na wysłanej liście. Lista może zawierać aż 100 000 identyfikatorów takich jak NIP, PESEL, REGON, KRS czy numery referencyjne programów.

Monitoring upadłości i restrukturyzacji MSiG i KRZ na nowych zasadach (2023) (5)

Źródło: mgbi.pl

Interfejs aplikacji do programowania monitor imsig.pl bankructwo Krajowy Rejestr Długów tuleja Sądy i Rzecznik Gospodarczy Informacja połączyć ponownie

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 10/05/2023

Views: 5726

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.