Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku: Asianajotoimistojen selittämät oikeudelliset ongelmat (2023)

Vaihtovelkakirjalainat ovat houkutteleva rahoitusväline pääomaa tarvitseville yrityksille. tälläblogimerkintäTarkastelemme vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevia oikeudellisia näkökohtia. Tutkimme asiaankuuluvia lakeja, esimerkkejä, tuomioistuinten päätöksiä ja usein kysyttyjä kysymyksiä. Tämä antaa sinulle täydellisen käsityksen tästä monimutkaisesta aiheesta ja antaa sinun tehdä tietoisempia päätöksiä.

Sisällysluettelo

 • Vaihtovelkakirjalainan määritelmä ja perusteet
 • Lakiasiat vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun yhteydessä
 • lain mukaan
 • viimeaikaiset oikeuden päätökset
 • Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Vaihtovelkakirjalainan määritelmä ja perusteet

Vaihtovelkakirjalaina on rahoitusväline, joka mahdollistaa sijoittajillesitovaolla olemassaJaaliikkeeseenlaskijalta. Siksi ne yhdistävät joukkovelkakirjojen ja osakkeiden ominaisuudet. Vaihtovelkakirjalainat tarjoavat liikkeeseenlaskijalle mahdollisen mahdollisuuden alentaa rahoituskustannuksia samalla, kun sijoittajat hyötyvät osakkeen arvon mahdollisesta noususta.

Vaihtovelkakirjalainan ominaisuudet

 • nimellisarvo:Nimellisarvo on summa, jonka liikkeeseenlaskija maksaa takaisin haltijalle vaihtovelkakirjalainan erääntyessäpikakuvakeEi osakkeiden siirtoa.
 • Zinsrate:Vaihtovelkakirjalainoista maksetaan tyypillisesti kiinteää korkoa, joka maksetaan säännöllisesti joukkovelkakirjalainan haltijoille.
 • Kausi:Vaihtovelkakirjalainan juoksuaika on aika, joka kuluu joukkovelkakirjalainan erääntymiseen. Erääntyessä joukkovelkakirjalainan haltijat voivat lunastaa joukkovelkakirjalainan ja saada nimellisarvon tai vaihtaa joukkovelkakirjalainan osakkeiksi.
 • Vaihtokurssi:Vaihtosuhde osoittaa, kuinka monta osaketta joukkovelkakirjalainan haltija saa jokaisesta joukkovelkakirjalainasta, jos hän päättää vaihtaa.
 • muuntohinta:Vaihtohinta on hinta, jolla joukkovelkakirjanhaltijat voivat vaihtaa joukkovelkakirjalainan osakkeiksi. Muuntohinta on yleensä korkeampi kuin nykyinen markkinahintaJaamyöntämishetkellä.
 • Muunnosaika:Vaihtoaika on ajanjakso, jonka aikana joukkovelkakirjalainan haltija voi vaihtaa joukkovelkakirjalainan osakkeiksi. Tyypillisesti vaihtojakso alkaa muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta ja päättyy vähän ennen eräpäivää.

Lakiasiat vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun yhteydessä

Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on monimutkainen prosessi, jossa on otettava huomioon erilaiset oikeudelliset näkökohdat. Alla selitämme joitakin tärkeimpiä oikeudellisia näkökohtia, jotka on otettava huomioon laskettaessa liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja.

sopimusoikeus

Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku edellyttää joukkovelkakirjalainan laatimista, joka säätelee liikkeeseenlaskijan ja joukkovelkakirjalainan haltijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksessa tulee sisältää määräyksiä koronmaksuista, muuntoehdoista, irtisanomisoikeuksista jne. On tärkeää, että sopimus täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset ja suojaa täysin kaikkien osapuolten edut.

arvopaperilaki

Yritysten vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on ehdollinenarvopaperilakisijoittajansuojan ja rahoitusmarkkinoiden eheyden varmistamiseksi. Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden on noudatettava useita lakisääteisiä vaatimuksia, mukaan lukien esitteen julkaiseminen, joka sisältää kaikki olennaiset tiedot vaihtovelkakirjalainasta ja liikkeeseenlaskijasta. Arvopaperilakien noudattaminen on ratkaisevan tärkeää oikeudellisten riskien ja mahdollisen vastuun vähentämiseksi.

yrityslaki

Koska vaihtovelkakirjalainat voidaan myös vaihtaa osakkeiksiyrityslakitärkeä näkökohta. Yhtiön on huolehdittava siitä, että velkakirjojen muuntaminen osakkeiksi tapahtuu lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota pääoman ylläpitomääräysten noudattamiseen ja osakepääoman muutosten rekisteröintiin.

lain mukaan

Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku edellyttää useita lakisääteisiä vaatimuksia, joita liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien on noudatettava. Jotkut tärkeimmistä säännöistä ovat:

 • Arvopaperiesitelaki (WpPG):WpPG säätelee esitteiden laatimista ja julkaisemista arvopapereiden, mukaan lukien vaihtovelkakirjalainojen, julkista tarjoamista varten. Yhtiön on varmistettava, että sen myyntiesite sisältää kaikki vaaditut tiedot ja että se on asianmukaisen valvontaviranomaisen (BaFin) hyväksymä.
 • Pörssilaki(WpHG):WpHG on asettanut erilaisia ​​toimintasääntöjä ja avoimuusvelvoitteita vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun ja kauppaan osallistuville arvopaperipalveluyrityksille. Näitä ovat markkinoiden manipulointia koskevat määräykset,salainen sopimusJa tehdä erityistä suhdetoimintaa.
 • osakeyhtiölaki(AktG):AktG säätelee osakeyhtiöiden perustamista, organisaatiota ja pääomamittauksia, mukaan lukien vaihtovelkakirjalainojen muuntamista osakkeiksi. Kun yritys laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainaa, sen on noudatettava yhtiöoikeudellisia vaatimuksia, kuten:yleissopimussalliapääoman korotusja muuntamisen rekisteröintiyrityksen rekisteröinti.
 • Sijoituskoodi (KAGB):KAGB säätelee pääomanhoitoyhtiöiden ja sijoitusrahastojen toimintaa arvopapereissa, mukaan lukien vaihtovelkakirjalainat. Tarjouksen rakenteesta riippuen yritys saattaa joutua noudattamaan KAGB:n säännöksiä, erityisesti kun on kyse vaihtovelkakirjalainoistaSijoitusrahastohankitaan.

viimeaikaiset oikeuden päätökset

Tuomioistuimen päätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevien lakien oikeudelliseen tulkintaan ja soveltamiseen. Alla esittelemme joitakin asiaankuuluvia oikeuden päätöksiä, jotka voivat olla tärkeitä liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille.

Tuomio 1: esitteen vastuu

Liittovaltion tuomioistuimen (BGH) päätöksessä päätettiin, että yritykset voidaan saattaa vastuuseen vahingoista, joita sijoittajille aiheutuu esitteen virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista (Az. II ZR 402/16). ja esitteen tarkistaminen joukkovelkakirjalainoja vaihdettaessa.

Tuomio 2: Pääoman säilyttäminen osakkeiden luovutuksella

Toisessa BGH:n päätöksessä täsmennettiin, että vaihtovelkakirjalainojen muuntamisen osakkeiksi tulee noudattaa lakisääteisiä pääoman ylläpitomääräyksiä (Az. II ZR 314/12). Tuomioistuin korosti, että yhtiöiden tulee joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi muuttaessaan varmistaa, että vaihtohinta on vähintään osakkeiden nimellisarvoa vastaava, jotta lakisääteiset pääomasuojavaatimukset täyttyvät.

Tuomio 3: Sijoittajansuoja ja esitteen sisältö

Frankfurt am Main Higher Regional Courtin tuomiossa (Az. 23 U 45/18) täsmennetään esitteen sisältöä koskevat vaatimukset laskettaessa liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja. Oikeus katsoi, että esitteen tulee sisältää myös tiedot siitä, mihin osakkeisiin vaihtovelkakirjalainat voidaan vaihtaa. Tämä sisältää tietoa osinkopolitiikasta, markkina-arvosta ja osakkeisiin liittyvistä riskeistä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Tässä osiossa vastaamme joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta ja niiden oikeudellisista näkökohdista.

Mitä etuja vaihtovelkakirjalainoista on liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille?

Liikkeeseenlaskijat voivat hyötyä mahdollisesti alhaisemmasta varainhankinnan kustannusrakenteesta, koska vaihtovelkakirjalainojen korkotaso on yleensä alhaisempi kuin perinteisillä joukkovelkakirjoilla. Mikäli sijoittajat päättävät vaihtaa, he hyötyvät säännöllisistä koroista ja mahdollisuudesta hyötyä liikkeeseenlaskijan osakkeiden arvonnoususta.

Mitkä ovat vaihtovelkakirjalainan riskit?

Sijoittajille aiheutuvia riskejä voivat olla esimerkiksi liikkeeseenlaskijan luottoriski, korkoriski ja vaihtoriski (esim. jos yhtiön osakkeen hinta laskee). Liikkeeseenlaskija on alttiina oikeudellisille riskeille, kuten B. Vastuu epätarkoista tai epätäydellisistä esitetiedoista, arvopaperilakien rikkomisesta ja yrityslakien noudattamisesta velkakirjojen muuntamisessa osakkeiksi.

Miten asianajotoimisto voi auttaa vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskussa?

KutenAsianajotoimistoVoi auttaa liikkeeseenlaskijoita ja sijoittajia vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskussa oikeudellisen neuvonnan ja palveluiden avullasopimusoikeus, arvopaperilakeja jayrityslakitoimitus. Tähän sisältyy joukkovelkakirjasopimusten laatiminen ja tarkastelu, esitteiden laatiminen, lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja asiakkaiden edustaminen vaihtovelkakirjalaina-oikeudenkäynneissä.

Onko vaihtovelkakirjalainoja laskettaessa huomioon rajat ylittäviä oikeudellisia näkökohtia?

Kyllä, vaihtovelkakirjalainoja laskettaessa voi syntyä rajat ylittäviä oikeudellisia ongelmia, varsinkin jos liikkeeseen laskeva yhtiö tai sijoittajat sijaitsevat eri maissa. Tällaisissa tapauksissa liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien on ehkä otettava huomioon useiden maiden lainsäädännölliset vaatimukset. Kansainvälistä asiantuntemusta omaavat lakitoimistot voivat auttaa tällaisten vaatimusten tunnistamisessa ja noudattamisessa.

Mitä verovaikutuksia vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskulla ja vaihtamisella on?

Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun ja muuntamisen verovaikutukset voivat vaihdella liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista riippuen. Tyypillisesti vaihtovelkakirjalainan korkomaksut ovat luovutusvoittoveron alaisia. Joukkovelkakirjojen muuntamisella osakkeiksi voi olla veroseuraamuksia, mm. B. Luovutusvoittoja tai -tappioita verotetaan osakkeiden vaihtohinnan ja markkinahinnan erotuksen perusteella. Ammattitaitoisten lakimiesten tai veroneuvojien veroneuvoja suositellaan selventämään liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien erityisiä verovaikutuksia.

vihdoinkin

Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on monimutkainen prosessi, joka vaatii huolellista oikeudellista suunnittelua ja neuvontaa. Ottamalla huomioon asiaankuuluvat oikeudelliset näkökohdat, noudattamalla lakeja ja määräyksiä sekä noudattamalla sovellettavia tuomioistuinten päätöksiä liikkeeseenlaskijat ja sijoittajat voivat minimoida mahdolliset oikeudelliset riskit ja hyötyä näistä monipuolisista rahoitusvälineistä.

Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuun kokenut asianajotoimisto voi tarjota arvokasta apua liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille neuvomalla heitä sopimusoikeudessa, arvopaperioikeudessa, yhtiöoikeudessa ja verooikeudessa sekä opastaen heitä koko tarjousprosessin läpi.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 09/14/2023

Views: 5950

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.